27 مهر 1397
تبلیغات

مدیریت قراردادها

در دسترس داشتن کلیه اطلاعات قراردادها

پس از ثبت اطلاعات مربوط به هر نوع قرارداد که متناسب با نیاز سازمان طراحی گردیده است قرارداد در چرخه کنترل واحد امور قرارداد ها قرار خواهد گرفت بدین معنی که واحد تولید یا سفارشات در لیست کاری خود قرار داد های مربوط به بخش خود را مشاهده کرده و بر اساس اطلاعات موجود در آن مانند تاریخ اتمام قرارداد یا درجه اولویت قرارداد مذکور پیگیری های مربوط به آن را انجام خواهند داد و بدین طریق دو واحد فروش و تولید کاملا با هم هماهنگ خواهد شد.

  • امکان ثبت انواع قرارداد و تفکیک آنها
  • گروه بندی قراردادها و درجه اولویت اجرایی آنها
  • امكان ثبت الحاقيه روي قرارداد
  • دریافت فرمت خام قرارداد و جایگزینی اطلاعات جدید جهت چاپ قرارداد

کمک به تصمیم گیری درباره عقد قرارداد و وضعیت قرارداد های منعقد شده

با کمک سیستم کنترل قراردادها قبل از اینکه قراردادی منعقد شود نیاز به دریافت وضعیت قراردادها ی قبلی سازمان می باشد تا بر اساس آن برنامه زمانبندی شده ی دقیقی به قرارداد جدید داده شود یا به عنوان مثال وضعیت کاری پیمانکاران یا کارشناسان مرتبط با قرارداد مذکور مورد بررسی قرار داد تا سازمان طبق مدت زمان تعیین شده جهت اجرای قرارداد اعتماد مشتری را جلب کند یا قرارداد دقیقا در زمان تعیین شده اجرا گردد. بدون شک اطلاع از وضعیت قرارداد های منعقده بهترین آیتم جهت پیشبرد و عملکرد مدیران است.

مهمترین گزارشات این بخش

  • وضعیت قراردادهای موجود در سازمان
  • عملکرد هر کدام از پرسنل در بخش امور قراردادها (پیمانکاران- مدیر فروش- واحد تولید-واحد نصب و پشتیبانی و ...)
  • گزارش تحلیلی بین قیمت های ارسالی و تبدیل آن به قرارداد در بازه زمانی خاص

ارائه پیشنهاد قیمت

مهمترین آیتمی که شاید به گونه ای بر انعقاد قرارداد اثر مستقیم دارد بخش ارائه پیشنهاد قیمت و مدیریت آن در ارتباط با مذاکره مشتریست . با کمک این سیستم شما از تک تک مبالغ پیشنهادی مطرح شده به مشتریانتان آگاه هستید و به راحتی  می توانید چرخه ارتباط با مشتریانتان را بدون هیچ نگرانی پی بگیرید. در این بخش نیاز به پیگیری قیمت پیشنهادی ارسال شده به مشتریان می باشد تا وضعیت مشتری بر اساس آن سنجیده شود که این سیستم این سیکل را به صورت کامل در دل خود جای داده است. بر همین اساس نیز در قسمت کنترل قراردادها مبالغ پیشنهادات ارسالی با پذیرش آن توسط مشتری مقایسه خواهد گردید.

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به

extra online phentermine saturday delivery tetracycline bruising taking xanax with ambien accutane and results l-carnitine weight loss how to inject phenergan tablets xanax order online with no prescription message boards for zetia protonix medicine cefaclor 250 mg evista vs fosamax amoxicillin solvent safety of hoodia claritin ingredient what is better viagra or levitra snorting lamictal losing weight after stopping lexapro does diflucan cause die off symptoms prozac interaction with alchohol hoodia for diet clomid for men viagra usage isoniazid therapy buy 5-htp meridia cheap from india lisinopril reactions asacol drug mg of fluoxetine 5-htp increase lh plavix and platelets pharmacology interaction of morphine and bupropion allergic reaction to prednisone zolpidem ambien wild ginseng buyers discount ambien zoloft problems organic ginseng teas australia vytorin warnings zofran odt trileptal and bipolar phentermine wikipedia surgery and aspirin hoodia 57 viagra soft foods to avoid with coumadin aspirin desensitization home for purim elliot yasmin buy viagra ups no script xanax wellbutrin 300 prednisone information brahmi oil drug testing hydrocodone shemale yasmin zyprexa bipolar counteracts lipitor wellbutrin price comparison nitroglycerin tablets why is nexium so expensive combining cymbalta with effexor buy differin gel ginseng and weight loss roza and the horse prince purchase phentermine online using mastercard cymbalta 60 mg can ambien cause priapism insulin resistance glucophage foods to avoid while on coumadin buy accutane 120mg day cymbalta online pharmacy vicodin hydrocodone phentermine no rx usa vicodin snorting olanzapine lawyers los angeles brahmi herb effexor works to cure depression lasix 40 mil taken while pregnant real phentermine no dr prescription needed neem toothpaste wholesale diflucan no prescription what causes multiple pregnancies clomid lipitor flatulence taking prometrium during pregnancy alprazolam for dog no prescription cialis adverse reaction hydrocodone cheap tadalafil prednisone lab values hydrocodone compound syrup mor olanzapine lawyers california mevacor 40mg tab neurontin pain carafate vomiting dog mefloquine lariam adverse effect of bactrim methotrexate danger lipoplex with hoodia teva amoxicillin actions of lopressor hydrochlorothiazide gout did remeron help anyones anxiety buy zocor acyclovir si diet pills with hoodia fsh levels change while taking clomid prescription not required phentermine eliminating effexor withdrawl symptoms zithromax lowest price stress cardiomyopathy valium propecia buy paypal phentermine amoxicillin treatment tamoxifen citrate research chemicals valium addiction abuse metformin risks depakote 250mg l-carnitine removing toxic metals richs msm lotion who makes cialis seroquel drug interactions ambien 5mg dizziness from taking zovirax and benadryl citalopram alcoholism ambien driving viagra purchase online phytopharm hoodia improved l-glutamine nizoral everyday hydrocodone gg syrup wellbutrin xl 150 pt 141 viagra im prescribed xanax for stop taking prozac meridia 15mg what happens if i snort hydrocodone mobic compared to ibuprofen diflucan dosage dogs aspirin dosage alcohol and coumadin pulmicort albuterol viagra tutorial 100 hoodia gordonii lexapro and bipolar lowest price viagra